tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
drukuj

Samodzielny referent ds. płac

Samodzieny referent ds. płac ogłoszenie 1/2023


Dyrektor Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze— samodzielny referent ds. płac — w wymiarze 1 etatu


1. Wymagania niezbędne:
• kandydat ma palną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• doświadczenie zawodowe w administracji jednostek oświatowych bądź księgowości co najmniej 3 lata,
• kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią,
• wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
• znajomość KPA,
• znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego MS Office,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
• predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność współpracy, sumienność, umiejętność podejmowania decyzji,
• znajomość programów „Kadry”, ”I-arkusz”, „Płace, „”Przelewy”, „Zlecone”, „Płatnik”,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
• sporządzanie list płac,
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp.,
• sporządzanie i przesyłanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
• sporządzanie deklaracji PIT 1l i PIT 4R do Urzędu Skarbowego,
• wysławianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON,
• przygotowywanie kalkulacji wynagrodzeń do planów finansowych,
• ewidencja spłat pożyczek ZFM,
• przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej,
• przygotowywanie zestawień ze średniorocznej struktury zatrudnienia na potrzeby analizy
• średnich wynagrodzeń nauczycieli,
• sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
• organizowanie i wykorzystanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych,
• dokonywanie podziału płac na rozdziały budżetowe,
• wprowadzanie dyspozycji przelewów do systemu bankowego.

4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku samodzielny referent ds. płac,
6. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów:
- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Dokumenty wymienione w pkt. l, 2, 3, 5 ,7 i 8 powinny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 4 i 6 powinny być poświadczone na każdej stronie dokumentu zapisem „Za zgodność z oryginałem, datą i czytelnym podpisem kandydata ubiegającego się o zatrudnienie”.

5.1nformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 Praca na w/w stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze).
 Praca w budynku szkoły.
 Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.
 Umowa o pracę w wymiarze 1 etat na czas określony w perspektywie umowa na stałe,

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. wynosi 0,02%.
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
• Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża.
• Oferty muszą znajdować się w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży”.
• Termin składania ofert." do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu szkoły.
• Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe
O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci. którzy nie spełniają wymagań formalnych. nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip-lomza.pl/zstio

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w szkole przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania. zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechniania informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.


Łomża dnia 27 października 2023 r.


Dyrektor Szkoły

Artur Ciborowski

Samodzielny referent ds. płac ogłoszenie 2/2023


Dyrektor Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze— samodzielny referent ds. płac — w wymiarze 1 etatu


1. Wymagania niezbędne:
• kandydat ma palną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• doświadczenie zawodowe w administracji jednostek oświatowych bądź księgowości co najmniej 3 lata,
• kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią,
• wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
• znajomość KPA,
• znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego MS Office,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
• predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność współpracy, sumienność, umiejętność podejmowania decyzji,
• znajomość programów „Kadry”, ”I-arkusz”, „Płace, „”Przelewy”, „Zlecone”, „Płatnik”,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
• sporządzanie list płac,
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp.,
• sporządzanie i przesyłanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
• sporządzanie deklaracji PIT 1l i PIT 4R do Urzędu Skarbowego,
• wysławianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON,
• przygotowywanie kalkulacji wynagrodzeń do planów finansowych,
• ewidencja spłat pożyczek ZFM,
• przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej,
• przygotowywanie zestawień ze średniorocznej struktury zatrudnienia na potrzeby analizy
• średnich wynagrodzeń nauczycieli,
• sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
• organizowanie i wykorzystanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych,
• dokonywanie podziału płac na rozdziały budżetowe,
• wprowadzanie dyspozycji przelewów do systemu bankowego.

4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku samodzielny referent ds. płac,
6. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów:
- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Dokumenty wymienione w pkt. l, 2, 3, 5 ,7 i 8 powinny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 4 i 6 powinny być poświadczone na każdej stronie dokumentu zapisem „Za zgodność z oryginałem, datą i czytelnym podpisem kandydata ubiegającego się o zatrudnienie”.

5.1nformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 Praca na w/w stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze).
 Praca w budynku szkoły.
 Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.
 Umowa o pracę w wymiarze 1 etat na czas określony w perspektywie umowa na stałe,

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. wynosi 0,02%.
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
• Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża.
• Oferty muszą znajdować się w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży”.
• Termin składania ofert." do dnia 22 grudnia 2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu szkoły.
• Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe
O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci. którzy nie spełniają wymagań formalnych. nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip-lomza.pl/zstio

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w szkole przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania. zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechniania informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.


Łomża dnia 06 grudnia 2023 r.


Dyrektor Szkoły

Artur Ciborowski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Konopka
Odpowiada:Artur Ciborowski
Wytworzył:Artur Ciborowski
Data ostatniej zmiany:2023-12-06 10:41:03

Archiwum

Data Autor
2023-11-03 10:12 Piotr Konopka zobacz
2023-11-03 10:08 Piotr Konopka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 202