drukuj

Zamówienia publiczne do 30 000 EURO

Znak sprawy: 2/ZSEiO/2018/zo                

                                                                                                                                             Łomża, dn. 21.11.2018r.

                                                               Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą w Łomży ul. M. Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 Euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży” zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: zselomza@poczta.onet.pl lub fax na nr (86) 216 62 63 bądź złożyć listownie w siedzibie Zamawiającego sekretariat ZSE i O nr 6 w Łomży ul.M.Kopernika 16 do dnia: 30.11.2018r. do godz.1400 wpisując na kopercie bądź w temacie wiadomości – Oferta na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Informacji w zakresie zamówienia udziela:

 Wysakowicz Ireneusz kom.604350976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji  z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-na stronie BIP Zamawiającego – www.zseiobiplomza.pl w zakładce Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2018)

-przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji

                                                                                                         

Dyrektor ZSE i O Nr 6

Paweł Drożyner

Załączniki:

 1. Opis  przedmiotu  zamówienia
 2. Wzór oferty
 3. Formularz oferty
 4. Wzór umowy

 

Załącznik nr 1                          

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

1. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanego przez Zamawiającego.

2. Szczegółowe wymagania, w zakresie przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy (zał.nr 4) w szczególności Zamawiający wymaga:

- udzielenia gwarancji jakości na okres podany poniżej od dnia odbioru dostawy, przy czym warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta danego rodzaju przedmiotu zamówienia.

Dostawa będzie realizowana częściowo (poz.1-4) ze stawką VAT=0% na podstawie art.83 ust.1 pkt 26 lit.a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 1629). Zamawiający oświadcza, że zamawiany sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej, Zamawiający przedłoży odpowiednie zaświadczenie organu prowadzącego co umożliwi zastosowanie stawki 0% VAT do niektórych zamawianych pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym – załącznik nr 3.

 1. Komputer stacjonarny – 1 szt.

 

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11800  punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu

Pamięć operacyjna RAM

8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny

Parametry pamieci masowej

M.2 256 GB SSD SATA

Wydajność grafiki

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out.

Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: w tym 2 szt 2,5” wewnętrzne, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył.

 

 

Zgodność z systemami operacyjnymi

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy)

Bezpieczeństwo

Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo)

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional,

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty:

1x DisplayPort v1.1a

1x HDMI 1.4

1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0

Panel Tylny

- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP-A  nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (wlutowane w laminat płyty głównej).

Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz optyczna

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

 

2. Monitor -1 szt

 

Typ ekranu

Ekran LCD  24”

Jasność

300 cd/m2

Kontrast

1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom)

178°/178°

Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)

8 ms

Rozdzielczość

1920 x 1200 przy 60Hz

Matryca

matowa

Podświetlenie

System podświetlenia LED

Waga

Maksymalnie 4 kg

Złącze

1x 15-stykowe złącze D-Sub,

1x złącze DisplayPort

DVI-D (z HDCP)

4 x USB 2.0

1 x USB 2.0 (typ B)

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera

Gwarancja zero martwych pikseli

Inne

Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Odłączany stand bez użycia narzędzi

VESA 100mm

 

 

3. Drukarka laserowa kolor format A4 – 1 szt

Rozdzielczość optyczna:                                                       1200dpi w pionie i poziomie

Szybkość druku mono:                                                         30 str./min

Szybkość druku kolor:                                                          30 str./min

Czas pierwszej strony mono/kolor:                                       6 sek. /7 sek.

Procesor                                                                                min 1200 MHz

Zainstalowana Pamięć:                                                         min. 1024 MB

Max wielkość pamięci:                                                          min 2048 MB

Druk dwustronny:                                                                 automatyczny

Podłączenie:                                                                          USB 2.0, Ethernet

Pojemność podajników:                                                        600 arkuszy 

Toner startowy:                                                                     min 2500 kolor, 3500 czarny

obsługa tonerów producenta o wydajności:                         min 8000 wydruków mono i 6000 kolor.

 

Gwarancja na drukarkę 2 lata i dodatkowo gwarancja na bęben 3 lata lub 200 000 stron

Technologia rozdzielonego bębna z tonerem, bęben o wydajności nie mniejszej niż 40 000 wydruków.

 

4.Drukarka laserowa mono format A4 – 1 szt

 

Prędkość wydruku:                                                   min. 45 str./min

Czas wydruku pierwszej strony:                               max 5,9 sek

Zainstalowana Pamięć:                                              min. 512 MB

Prędkość procesora:                                                  min. 1200 MHz

Standardowa pojemność podajników:                      600 arkuszy

Druk dwustronny:                                                     automatyczny

Podłączenie:                                                               USB 2.0, sieć 10/100/1000,

Wydajność miesięczna:                                             min. 150 000 wydruków

 

Gwarancja na drukarkę 2 lata i dodatkowo gwarancja na bęben 3 lata lub 300 000 stron

Technologia rozdzielonego bębna z e tonerem, bęben o wydajności nie mniejszej niż 250 000 wydruków.

Tonery: wraz z drukarką wymagane dostarczenie tonerów w komplecie pozwalających na wydrukowanie min 6 000 wydruków. Dodatkowy toner wydajność: 12500 stron A4 przy 5%pokrycia strony.

 

5. Zestaw głośników Wi-Fi  –2 szt

 

Parametr

Wartość minimalna

Moc całkowita

120 Watt

Moc wyjściowa

RMS 25W×2 (głośnik tonów wysokich) + 35W×2 (głośnik tonów średnich i niskich)

Odległość poziomu szumów

≥ 85 dBA

Zniekształcenie

≤ 0,5%

Pasmo przenoszenia

45Hz-20KHz(@+/-6db)

Wejście audio

RCA, Bluetooth, Optyczne, Koaksjalne

Regulacja

Pilot zdalnego sterowania oraz pokrętła na panelu tylnym

Uchwyt

Uchwyt umożliwiający montaż głośników na ścianie

Gwarancja

24 miesiące

 

 

 

6. Myszki  - 20 szt.

myszki przewodowe, optyczna USB, 1600 DPI, USB trzy przyciski, jedna rolka

 

 

7. Taśmy mocujące do filtrów prywatyzujący PF 21.5W9 – 18 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

                                                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                                                         ( miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy , adres, e-mail, nr tel. fax)

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                                       OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na.:

„Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”

1.Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto …………………………….zł, (słownie złotych:……………………………………………………………………….)

podatek VAT stawka      % kwota zł…………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………….zł, ( słownie złotych: …………………………………………………………………….).

2.Termin realizacji ……………………………..r.

3.Oświadczam(y), że spełniamy warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4.Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.**)

 

                                                                                  ………………………………………………………..

                                                                                              ( data i podpis Wykonawcy)

*)   niepotrzebne

**)pozostawić w zależności od potrzeb

 

 

 

Załącznik nr 3

 

                                                                              FORMULARZ OFERTY

 

„Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”

Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Kwota Stawki

VAT

Cena brutto (PLN)

1

komputer

1

 

 

0%

 

2

monitor

1

 

 

0%

 

3

drukarka laser kolor

1

 

 

0%

 

4

drukarka laser mono

1

 

 

0%

 

5

zestaw głośników Wi-Fi 

2

 

 

23%

 

6

myszki przewodowe

20

 

 

23%

 

7

taśmy mocujące do filtrów prywatyzujący PF 21.5W9

18

 

 

23%

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………………………………………..

                                                                                                              (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

 

 

 

 

Załącznik nr 4 – wzór umowy

UMOWA

zawarta w  dniu ………………………w Łomży

pomiędzy: Miastem Łomża Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 718-21-44-919 - Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 ul. M. Kopernika 16; 18-400 Łomża

reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża :

Pana Pawła Drożynera  - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

- na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro o następującej treści:

                                                                      

                                                                       § 1

                                                           PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Szczegółowy zakres dostawy określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna” .

                               

                                                                       § 2

                                   TERMIN REALIZACJI I WARUNKI UMOWY

1.Rozpoczęcie realizacji umowy : dzień podpisania umowy

zakończenie realizacji umowy : ………………..

2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul.M.Kopernika 16; 18-400 Łomża.

3.Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, spełniający wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych.

5.Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne w języku polskim.

6.Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.

7.Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

8.Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów pod kątem spełniania wymagań określonych w zamówieniu.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Postanowienia dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.

10.W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad – w terminie 3 dni od daty stwierdzenia tego faktu.

11.W tym przypadku w pokwitowaniu odbioru zostaną wskazane nie odebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy.

 

 § 3

                                   WNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest wartość oferty Wykonawcy wybranej w trybie zapytania cenowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ...................................................zł

(słownie złotych  ...........................................................................................................................)

2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone przez niego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, tj: koszty dostawy, koszt załadunku i rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, udzielonych gwarancji na dostarczony towar, wymagane prawem podatki i opłaty i wszystkie inne zobowiązania, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

3.Wykonawca wystawi fakturę: Miasto Łomża, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6, ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża NIP: 718-21-44-919;

4.Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez obie strony Umowy potwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.

5.Rozliczenie za zrealizowaną dostawę nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę w ciągu 10 dni po odbiorze, termin zapłaty – 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku :………………………………………………………………………………....

6.Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktury VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

8.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, NIP .......................................................................................................................................................

 

 

    § 4

                                   ODBIORY, GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:

1) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, atestów, uzgodnień, kart gwarancyjnych oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami mającymi zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy

2) instrukcji eksploatacji urządzeń.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestniczą,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

5) ustalenia co do zgodności wykonanych dostaw i montażu,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad,

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze

5. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Odbiór należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty jego rozpoczęcia.

6. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wskazany w Specyfikacji technicznej, przy czym gwarancja jakości nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy), poczynając od daty podpisania protokółu odbioru. Gwarancja nie wyklucza możliwości wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

7. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy bądź awarii Zamawiający

 • prześle reklamację Wykonawcy na nr faxu ......................,

 adres e-mail.......................................................................

 • zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie na nr ..........................................................................................,

Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faxu lub adres poczty elektronicznej z którego zostało wysłane zgłoszenie. Realizacja naprawy na zgłoszenie awarii w okresie objętym gwarancja nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas uszkodzony sprzęt będzie odbierany z miejsca jego zamontowania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej funkcjonalności.

8. W przypadku 2- krotnej reklamacji i naprawy tego samego przedmiotu umowy

Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot na nowy.

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz,, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich.

                                                               § 5

 

                       ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie nie wykonywania jej w sposób określony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania dostaw w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw sprzętu, z winy Wykonawcy o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w & 2. Odstąpienie takie traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 4. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania wypowiedzenia w przypadku gdy:

1)      w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

2)      wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

3)      wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, wyniku którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

4)      Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
 2. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art.144 ustawy w formie aneksu do umowy.

                                                                           § 6

                                                             KARY UMOWNE

1.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego   

wykonania umowy.

1) W wysokości 5% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

2) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego & 3 za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3) W wysokości 0,5% wynagrodzenia za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w & 3 z zastrzeżeniem art.145 ustawy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych i odszkodowania.

4. Umowa dopuszcza prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody przez każdą ze stron

5.Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

 

 • § 7

                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy                         Kodeksu Cywilnego, ustawy PzP, oraz innych ustaw.

2.Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 • § 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących tj. po 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

 

&n

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Narewska
Odpowiada:Renata Narewska
Wytworzył:Renata Narewska
Data ostatniej zmiany:2018-11-21 21:17:37

Archiwum

Data Autor
2017-06-05 19:32 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2016-04-28 11:33 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2015-09-22 21:48 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2015-06-12 23:33 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2014-04-09 14:55 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2013-06-14 14:34 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2013-05-24 11:59 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2012-06-26 14:55 Elżbieta Szleszyńska zobacz
2020-05-27 09:05 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 344