drukuj

Statut

Załącznik

do Uchwały Nr 305/XLIV/09

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2009r.  

 

STATUT

WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

W ŁOMŻY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży, zwana dalej “Placówką” jest jednostką organizacyjną Miasta Łomża, działającą w formie jednostki budżetowej, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Placówka jest jednostką utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem.

 

§2.1. Podstawą prawną Placówki są poniżej wymienione akty prawne: 

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.);

 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z póxn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.);

 4. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm)

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Z 2007r. Nr 201, poz. 1455);

 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6,poz. 45 z późn.zm.)

 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie szczegolnych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. Nr 214, poz. 1812 z późn.zm.);

 8. Uchwały Nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 14

 9. niniejszego statutu.

§3. Siedziba Placówki znajduje się w Łomży przy ul. Rybaki 14

§4.1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Łomży przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

      2.Nadzór pedagogiczny nad Placówka sprawuje Wojewoda Podlaski.

§5.1. Celem funkcjonowania Placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków wychowawczych, materialnych i zdrowotnych wychowankom.

     2. Do zadań priorytetowych palcówki należy:

 1.  
  1. zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego,

  2. zapewnienie pomocy w nauce,

  3. zapewnienie pełnej opieki medycznej,

  4. tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju,

  5. organizowanie czasu wolnego,

  6. wyrabianie nawyku kultury osobistej i samodzielności,

  7. wdrażanie dzieci do życia rodzinnego i społecznego,

  8. korygowanie psychofizycznych dysfunkcji rozwojowych,

  9. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną biologiczną wychowanka,

  10. usamodzielnianie wychowanków. 

§6. 1. Dyrektora Placówki zatrudnia Prezydent Miasta Łomży po zasiegnięciu opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

      2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Placówki.

 §7. Szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Placówki zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łomży po zaopiniowaniu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

 §8. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

 §9. Zmiany w ninijeszym statucie mogą być dokonywane w trybie okreslonym dla jego nadania. 

§10. Staut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały nr Nr 304/XLIV/09 Rady Miasta Łomża z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 14.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Łomża

Wiesław Tadeusz Grzymała.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Gradkowska
Odpowiada:Iwona Gradkowska
Wytworzył:Inga Kolaska
Data ostatniej zmiany:2017-05-24 09:42:11

Archiwum

Data Autor
2017-04-13 13:22 Iwona Gradkowska zobacz
2017-04-13 13:19 Iwona Gradkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1013