tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
drukuj

Archwium - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) DyrektorZespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw obsługi i konserwacji  sieci komputerowej  /w wymiarze 1 etatu/.

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie,       
18-400 Łomża, ul. Zielona 21, tel. 086 216 52 18.

2. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie,
- staż pracy minimum 5 lat na stanowisku pracownika informatyki lub pokrewnym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. obsługi i konserwacji sieci komputerowej,
- wiedza techniczna z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, dobra znajomość urządzeń komputerowych oraz zagadnień pracy w sieciach komputerowych
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Wykonuje obsługę techniczną sieci LAN  i  sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy w celu zapewnienia zdolności realizacji zadań wspomaganych informatycznie przez pracowników   Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4   w tym e-dziennik.
Diagnozuje uszkodzenia i  awarie urządzeń teleinformatycznych , podejmuje działania mające na celu ich usunięcie.
Wykonuje zadania  z zakresu ochrony danych osobowych.
Obsługa strony internetowej szkoły

4. Wymagane dokumenty:
-    życiorys (cv),
-    list motywacyjny,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
-    kserokopie opinii, referencji,
-    pisemne oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb dokonania naboru pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.

5. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej", w terminie do dnia 06 września 2017 r. do godz. 1000, w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, przy ulicy Zielonej 21, 18-400 Łomża.

6. Dodatkowe informacje:     
Oferty, które wpłyną do szkoły po terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.
O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (086) 216 52 18.


Łomża, dnia 22 sierpnia 2017 r.

                                                                                                                      Zatwierdził:
                                                                                                        Dyrektor Artur Ciborowski

Osoby odpowiedzialne

Autor:zstio
Odpowiada:zstio
Wytworzył:zstio
Data ostatniej zmiany:2017-08-23 22:21:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2918