drukuj

20.04.2017_69716_roboty budowlane

Ogłoszenie nr 69716 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.
Łomża: Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im Jana Pawła II w Łomży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 45010807400000, ul. ul. Niemcewicza  17, 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 189 010, e-mail sekretariat@sp10lomza.pl, faks 862 189 010.
Adres strony internetowej (URL): http://www.sp10.lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.sp10.biplomza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.sp10.biplomza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście
Adres:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im Jana Pawła II w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17, (sekretariat )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im Jana Pawła II w Łomży
Numer referencyjny: SP10-ZP/340/1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane i elektryczne w zakresie: I piętro seg. D: - korytarz z zakamarkiem – demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, likwidacja zabudowy po starej wentylacji mechanicznej, uzupełnienie podłogi – wykładzina winylowa, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., obudowa naroży z desek lakierowanych –wejście do korytarza od seg. „B”, montaż dzwonka szkolnego z instalacją. - sala 101 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, likwidacja zabudowy po starej wentylacji mechanicznej, uzupełnienie podłogi – wykładzina winylowa, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna (półmat ) do wys. 200cm. - sala 107 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm. - sala 108 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm. - klatka schodowa - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna (półmat ) do wys. 200cm., malowanie balustrady, wymiana pochwytu, montaż drabinki – stopni do wyłazu dachowego, szlifowanie schodów i podestów klatki schodowej. II piętro seg. B - korytarz - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., wykonanie zabezpieczenia (kraty) od balustrady do sufitu na II piętrze klatki schodowej przy sali 204. - klatka schodowa (przy wejściu głównym od piwnicy do II piętra) - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, likwidacja desek odbojowych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., malowanie balustrady, ułożenie terakoty na schodach i podestach klatki schodowej, wykonanie narożników z desek lakierowanych na każdej kondygnacji (wys. do podciągu). I pięto seg. C - sala 132 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny - winylowa. - gabinet 131 demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, rozbiórka starej podłogi, ułożenie nowej – panele, ułożenie glazury, montaż nowej umywalki z szafką, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów. - sala 127 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny – winylowa. - sala 128 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny - winylowa. - sala 133 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny - winylowa. - sala 130 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny - winylowa. - sala 021 - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych z wymianą przewodów elektrycznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne ścian i sufitów – lamperia olejna ( półmat ) do wys. 200cm., rozbiórka starej podłogi z płytek PCV, położenie wykładziny - winylowa.

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:45311200-2, 45432110-8, 45442000-7, 45442100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 328491.48
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewidywane uzupełnienie zamówienia do kwoty 70000zł
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 19/06/2017 data zakończenia: 18/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wg siwz
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wg siwz
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wg siwz
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
wg siwz
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wg siwz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wg siwz
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony inte
 
 

Treść archiwalna:

http://bip-lomza.pl/archiwum/sp10/1921

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Siwik Krzysztof
Odpowiada:Siwik Krzysztof
Wytworzył:Siwik Krzysztof
Data ostatniej zmiany:2017-11-02 11:45:39

Archiwum

Data Autor
2017-11-02 11:44 Siwik Krzysztof zobacz
2017-11-02 11:43 Siwik Krzysztof zobacz
2017-11-02 11:43 Siwik Krzysztof zobacz
2017-11-02 11:42 Siwik Krzysztof zobacz
2017-11-02 11:38 Siwik Krzysztof zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 769